Etický kódex pre obchodných partnerov Sofi Air kladie v spolupráci s obchodnými partnermi  veľký dôraz na udržateľný rozvoj v sociálnej a environmentálnej oblasti. Etický kódex pre obchodných partnerov popisuje základné princípy spolupráce s obchodnými partnermi.

Princípy uvedené v tomto Etickom kódexe predstavujú minimálne štandardy pre vzťahy s našimi obchodnými partnermi.

Kódex sa opiera o nasledujúce medzinárodné zásady a dohovory:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Zásady iniciatívy OSN Global Compact (UNGC)
 • Smernice OSN pre hospodárstvo a ľudské práva
 • Dohovor OSN o právach dieťaťa
 • Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 • Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
 • Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o základných zásadách a právach pri práci
 • Parížska dohoda o zmene klímy.

Dodržiavať sa musia národné a ostatné príslušné zákony a požiadavky platné v krajinách, kde sa vykonáva obchodná činnosť, ako aj princípy stanovené týmto Etickým kódexom. Spomedzi všetkých platných predpisov alebo pravidiel sa uplatnia vždy tie, ktoré sú pre daný účel ochrany najvhodnejšie. Je potrebné zabezpečiť implementáciu a monitorovanie uvedených štandardov prostredníctvom presne vymedzeného interného postupu.

Sofi Air dodržuje všetky profesijné štandardy platné pre odvetvie, v ktorom je činný.

 

 1. Práca
  • Zákaz Diskriminácie

Sofi Air sa zdržuje akejkoľvek formy diskriminácie. Predovšetkým, žiadne osoby nesmú byť znevýhodnené na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, tehotenstva, zdravotného postihnutia, národnosti, etnického pôvodu, rasy, farby pleti, náboženstva alebo viery, politického presvedčenia, sociálneho pôvodu alebo rodinného stavu.

1.2 Spravodlivé zaobchádzanie

Sofi Air nevyužíva nútenú prácu alebo nedobrovoľnú prácu vo väzení. Ako zamestnávateľ garantuje, že na pracovisku nedochádza ku krutému alebo neľudskému zaobchádzaniu. Pod ním sa myslí najmä sexuálne obťažovanie, fyzické tresty, psychický a fyzický nátlak a verbálne útoky na zamestnancov. Zakázané je tiež vyhrážanie sa a zastrašovanie zamestnancov takýmto správaním.

1.3 Odmena a pracovný čas

Sofi Air dodržiava všetky príslušné zákony, požiadavky a normy platné v danom odvetví a týkajúce sa odmeny a pracovného času. Mzdy a iné príplatky musia zodpovedajú aspoň minimálnym zákonným požiadavkám a miestnym normám, platným v príslušnom hospodárskom odvetví. Tieto sú vyplácané pravidelne a v plnej výške.

Sofi Air odvádza za zamestnanca povinné príspevky na sociálne zabezpečenie, ako aj vyplácať zamestnancovi dávky, na ktoré má zamestnanec nárok v zmysle príslušných národných právnych predpisov (napr. vyplácanie poistného plnenia, príplatky za prácu nadčas a platená dovolenka). Zamestnanci sú o zložení svojich odmien pravidelne informovaní a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu sú  zaznamenané v písomnej forme a doručené zamestnancovi.

1.4 Sloboda združovania  

Sofi Air rešpektuje právo zamestnancov združovať sa. Zamestnanci majú právo združovať sa, zakladať odbory a združenia zamestnancov alebo sa k nim pripojiť v súlade s platnými právnymi predpismi. Zamestnanci majú tiež právo kolektívne vyjednávať, a to za účelom riešenia pracovnoprávnych a mzdových otázok. Disciplinárne opatrenia voči zamestnancom, ktorí využívajú tieto svoje práva, nie sú prípustné.

1.5 Bezpečnosť a zdravie

Sofi Air pravidelne zabezpečuje, aby pracovné prostredie bolo bezpečné. Pracoviská a pracovné prostriedky a pomôcky musia zodpovedať platným zákonom a predpisom. Akékoľvek porušovanie základných ľudských práv na pracovisku a v prevádzkových zariadeniach je zakázané.

1.6 Disciplinárne opatrenia

Disciplinárne opatrenia sú v spoločnosti Sofi Air riešené v súlade s národnými právnymi predpismi a medzinárodne uznávanými ľudskými právami. Zakázané sú neprimerané disciplinárne opatrenia, akými sú napríklad zadržanie mzdy, sociálnych dávok alebo dokladov zamestnanca (napr. preukazu totožnosti) alebo bránenie v opustení pracoviska.

1.7 Detská práca a ochrana mladistvých

Sofi Air nevyužíva detskú prácu a dodržiava predpisy na ochranu mladistvých zamestnancov. Minimálny vek zamestnanca nesmie byť nižší ako zákonom stanovený minimálny vek pre ukončenie povinnej školskej dochádzky.

 

 1. Ochrana životného prostredia

2.1 Zákony o ochrane životného prostredia

Sofi Air dodržiava príslušné zákony a nariadenia o ochrane životného prostredia, v ich aktuálnom znení. Prevádzky obchodného partnera musia spĺňajú požiadavky právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ako aj štandardy a požiadavky týkajúce sa emisných kontrol a ochrany vôd.

Spoločnosť Sofi Air sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa zaobchádzania s nebezpečnými látkami. Týka sa to najmä skladovania, manipulácie s nebezpečnými látkami a ich likvidácie. Zamestnanci sú preukázateľne poučení o zaobchádzaní s nebezpečnými materiálmi a látkami.

2.2 Prírodné zdroje a znečistenie životného prostredia

Spoločnosť Sofi Air minimalizuje znečisťovanie životného prostredia. Ochrana životného prostredia a klímy, ako aj podpora biodiverzity sú trvalou úlohou, ktorú možno splniť iba neustálym zlepšovaním úrovne ochrany, a to vďaka trvalému znižovaniu spotreby prírodných zdrojov a tvorby odpadu. Sofi Air podniká  v rámci svojej obchodnej činnosti, primerané kroky v tomto smere.

 

 1. Dodržiavanie etického kódexu

3.1 Nahlasovanie porušení a povinnosť spolupracovať

Ak sa v spoločnosti Sofi Air vyskytne akýchkoľvek podozrenie, ktoré by nasvedčovalo na nie nezanedbateľné porušenie tohto Etického kódexu, musí to okamžite nahlásiť. Sofi Air je povinný poskytnúť na požiadanie písomnú správu o takýchto porušeniach. Táto správa musí obsahovať podrobný opis porušenia, dotknutých osôb, ako aj vzniknutých alebo možných následkov porušenia (napr. úradné postupy). Takéto nahlásenie bude uskutočnené s prihliadnutím na oprávnené záujmy obchodného partnera a na práva zamestnancov, predovšetkým s ohľadom na ochranu osobných údajov a ochranu obchodného tajomstva.

3.2 Kontrola / Audit

Sofi Air umožní vykonať kontrolu/audit dodržiavania Etického kódexu. Za týmto účelom poskytne písomné odpovede na otázky a umožní vykonať kontrolu na mieste vo svojich prevádzkach. S cieľom vykonania príslušnej kontroly/auditu Sofi Air umožní, v požadovanom rozsahu, nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Vykonaním kontroly/auditu môžu byť poverené tretie strany (napr. audítori). Na požiadanie Sofi Air vyžiada od subdodávateľov, s ktorými Sofi Air spolupracuje pri poskytovaní svojich služieb, aby títo udelili zodpovedajúce oprávnenia na vykonávanie príslušných kontrol/auditu.

3.3 Ukončenie

V prípade akéhokoľvek porušenia povinností obsiahnutých v tomto Etickom kódexe bude obchodnému partnerovi poskytnutý dostatočný čas na nápravu porušenia alebo, ak to vzhľadom na charakter porušenia nie je možné, môže byť upozornený na takéto porušenie. Ak Sofi Air nevykoná nápravu porušenia v stanovený čas alebo ak dôjde k opakovanému porušeniu Etického kódexu, je možné okamžite ukončiť zmluvný vzťah. V prípade opakovaného alebo závažného porušenia je možné zmluvný vzťah okamžite ukončiť, dokonca aj bez poskytnutia dostatočného času na vykonanie nápravy alebo bez upozornenia na porušenie. Ďalšie práva, najmä prípadný nárok na náhradu škody, zostávajú týmto nedotknuté.

V Kynceľovej